Hopp til innholdet
Hjem » Vilkår og Betingelser ved oppdrag (AASE MEDIA AS)

Vilkår og Betingelser ved oppdrag (AASE MEDIA AS)

*De første punktene er vilkår for AASE MEDIA AS og er ekstra viktig at kunden leser. Salgsbetingelser etter lov kommer etter de nevnte punkter (lenger ned på siden fra innledning av)

  1. Fotografier/Film som er levert etter avtale og betalt for, eies av kjøper (bedrift). Og kan fritt brukes av kunde til eget bruk.
  2. Videresalg er ikke lov uten avtale. (Eksempel: som bildebank/stock foto). Kunde kan bli ytterlige fakturert for denne type bruk.
  3. Produksjonen av media skal betales etter produksjon og før media blir overlevert om ikke annet er avtalt.
  4. AASE MEDIA AS har rettigheter til å bruke leverte tjenester og produkter som er produsert i egen markedsføring, om ikke annet er avtalt.
  5. Om en produksjon ikke er mulig å gjennomføre grunnet kunden ikke har gitt riktig informasjon eller ikke klar for produksjon til avtalt tid, vil oppdraget bli fakturert som om det var utført (post produksjon frafaller). Om det er naturlige avvik som værforhold eller andre uforutsette utfordringer, vil tiden som påløper ekstra bli fakturert.
  6. Vi leverer kun digitale spesialprodukter som er unike for hver kunde, noe som tilsier at det er kort frist 7 dager for å klage/kreve reklamasjon. Foruten tekniske feil som må rapporteres innen tid som er lovfestet. (Standard leveringsbetingelser under punkter).

SALGSVILKÅR AASE MEDIA

Innledning

De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for avtaleinngåelse om tjenester og produkter, så fremt ikke annet skriftlig foreligger.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Ansvarlig/selger er 

AASE MEDIA AS
Rytterfaret 43A, 4046 Harsfjord
Epost: post@aasemedia.no
Telefon: 40063517
Org.nr: 929.889.185

Kunde er den personen som foretar bestillingen, på vegne av en bedrift/organisasjon han jobber/eier.

Priser / tilbud / ordrebekreftelse

Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA.

Tilbud gjelder kun i angitt periode, etter dette kan Aase media endre salgspris og spesifikasjoner som følge av prisendringer på utstyr eller fra underleverandører. Tilbudet er gyldig i 14 dager, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.

Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av

  • at grunnlaget for produksjon er ufullstendig og mangelfullt
  • at avtalt bidrag fra kunden er der senere enn avtalt. (Eksempel: ansatte som skal stille til foto eller film)
  • at det ikke kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått
  • at det ikke påløper meromkostninger til programvare/utstyr/rekvesitter som er spesielt innkjøpt eller bearbeidet for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.

For digitale tjenester tas det forbehold om prisendring for rekvisitter/utstyr som kreves for å kunne utføre oppdraget.

Betaling

Full betaling skal skje innen 14 dager, såfremt ikke annet skriftlig foreligger. Etter forfall beregnes morarenter jfr. lov om forsinkelsesrenter.

Aase media kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse. Dersom kunden anses som ikke kredittverdig, kan Aase media be om forskuddsbetaling delvis eller i sin helhet.

Kunden vil kun bli fakturert for det faktiske leverte antallet og ikke det bestilte antallet. Faktiske antallet kan avvike 0-10 % i forhold til bestilt antall avhengig av type produkt.

Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er Reklame-Huset.no berettiget til delvis fakturering.

Forsinkelser / Force majeure

Det tas også forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.

Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.

Reklamasjon

All reklamasjon skal meldes skriftlig senest 7 dager etter mottakelse av varene, ellers anses kunden for å ha akseptert varene. Reklamasjon skal sendes skriftlig til post@aasemedia.no

Leveringstider

Leveringstider avtales mellom partene

Det må beregnes 1-5 virkedager etter endt produksjon av fotografier, og 3-12 virkedager på film og videotjenester. Ved 15 min eller lenger film kan redigerings-perioden (post-produksjon) ta enda lenger tid og må avtales.

Opphavsrett

Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av logo/merkenavn, skrift, bilder og annet materiale som benyttes. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. Aase media tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

Rettigheter

Aase media forbeholder retten til å benytte alle produserte varer som prøve og samtidig benytte dette i egen markedsføring.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Aase media. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan Aase media, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med Aase media, eller i lovbestemte tilfelle.

Om kunden vil ha fjernet sine opplysninger hos oss, sendes det ønske på mail til: post@aasemedia.no og informasjonen på den kunden vil bli fjerne når forespørsel foreligger.

Det skal være en trygg og god opplevelse, det å benytte seg av AASE MEDIA AS sine tjenester.